Daarnaast is projectmatige doorverwijzing mogelijk voor overtredingen gepleegd door minderjarigen in afstemming met de politie en het Openbaar Ministerie (OM). Een voorbeeld is de mogelijkheid tot Halt-verwijzing bij
overtreding van de noodverordeningen COVID-19. In dat geval wijst het OM (bepaalde) BOA’s aan op basis van een projectplan naar aanleiding van specifieke lokale veiligheidsproblemen. Er geldt hiervoor een maximale projectduur van één jaar of voor een bepaalde periode. Steeds meer gemeenten maken hier gebruik van. In 2019 heeft Halt 1.213 BOA-verwijzingen gekregen. In 2018 waren dit nog 863 verwijzingen. Dit betekent een stijging van zo’n 40%.

Waarom verwijzen naar Halt?
De Halt-straf is een pedagogische interventie voor jongeren van 12 tot 18 jaar die een strafbaar feit hebben gepleegd, zoals hinderlijk gedrag op openbare plaatsen of baldadigheid. Deze delicten leiden tot schade en gevoelens van onveiligheid. Tijdens gesprekken confronteert Halt de jongere en zijn ouders met zijn gedrag en de gevolgen daarvan. Daarnaast maakt de jongere relevante leeropdrachten, biedt excuus aan het mogelijk betrokken slachtoffer aan en vergoedt hij de eventuele schade. Halt betrekt de ouders bij de straf en spreekt hen aan op hun voorbeeldrol en verantwoordelijkheden.

Het is belangrijk dat BOA’s de mogelijkheid kennen om jongeren door te verwijzen naar Halt. Ten eerste vanwege het belang van het vroegtijdig aanspreken en de pedagogische reactie op grensoverschrijdend gedrag in de openbare ruimte (het gebied van de BOA’s). Daarnaast is het belangrijk om ouders te betrekken bij de begrenzing van het grensoverschrijdende gedrag van jongeren. Tenslotte heeft Halt de mogelijkheid om jongeren door te verwijzen naar diverse soorten hulpverlening, bijvoorbeeld jeugdhulp of verslavingszorg.

Wanneer verwijzen naar Halt?
Op basis van afspraken in de lokale driehoek (politie – OM – gemeente) bepaalt een gemeente samen met het OM de bevoegdheid van BOA’s en dus voor welke feiten zij jongeren naar Halt mogen verwijzen. Het verschilt dan ook per gemeente wanneer een BOA via een APV-feit een jongere naar Halt mag verwijzen. Bij een projectmatige aanpak moet het dus gaan om een lokaal probleem dat met een maximale projectduur van één jaar wordt aangepakt.

Wat is er nodig voor een Halt-verwijzing door BOA’s?
Boa’s kunnen op de volgende manier verwijzen naar Halt:

  • Lokale afspraken vastgelegd in de driehoek: generieke aanwijzing/op projectbasis.
  • Afspraken over recidivecheck politie (een jongere mag max twee keer voor een overtreding naar Halt).
  • Mutatie/bon met artikelnummer, strafbaar feit, contactgegevens jongere en ouders.
  • Aanvullen met context gegevens indien relevant.
  • Mutatie/bon mailen naar emailadres Halt.

Meer informatie?
Neem voor meer informatie contact op met de contactpersoon van Halt binnen uw gemeente. Ook kunt u bellen naar 088 -115 35 00 of een mail sturen naar info@halt.nl. Of kijk op www.halt.nl.

Relevante documenten

Bron: Factsheet van Halt