Projecten

1. Naar een weerbare samenleving

In 2017 heeft voorzitter Pieter Winsemius een pleidooi gehouden voor 'het sterkmaken van burgers' en de rol van de Boa daarin. In het bijbehorende document - ‘Naar een weerbare samenleving’ - staan diverse aanbevelingen hoe daartoe te komen. Als bijlage in dit document is het BOA-manifest opgenomen. Dit is tot stand gekomen met de leden van het BOA-platform. Daarin is aandacht voor:

 • Toespitsing op leefbaarheid en veiligheid van de openbare ruimte
 • Bevoegdheid / relatie met reguliere politie
 • Werving en opleiding

Voor nu is het de uitdaging van het BOA-platform om op diverse thema's meer duidelijk te krijgen van de landelijke politiek. Daarover gaat het platform met regelmaat in gesprek met andere partijen. 

Zie ook: ‘Landelijk beleid voor invulling functie BOA’s noodzakelijk’

 

2. Businesscase BOA-expertisecentrum

Veel organisaties zijn actief rondom de BOA. Denk aan o.a. opleidingsinstituten, vakbonden, brancheverenigingen, gemeenten, ministeries, openbaar vervoer, Nationale Politie, Politieacademie, VNG, etc. Op verschillende niveaus worden de krachten ook gebundeld, zoals het BOA-platform en opleidingsinstituten die gaan samenwerken. Echter, een centrale plek waar kennis, expertise en trends & ontwikkelingen rondom de BOA samenkomen, ontbreekt. In het BOA-platform is het idee opgevat om hiervoor een BOA-expertisecentrum in het leven te roepen.

Zo’n BOA-expertisecentrum zou o.a. de onderstaande activiteiten kunnen uitvoeren:

 • Bestaande kennis verzamelen en beschikbaar stellen
 • Praktijkvoorbeelden verzamelen en beschikbaar stellen
 • Helpdeskfunctie, loketfunctie
 • De vraag bottom up én top down ophalen en daar follow up aangeven
 • Imago van de BOA bevorderen, ook via media
 • Trends en ontwikkelingen in kaart brengen en beschikbaar stellen
 • Praktische knelpunten inventariseren en daarvoor oplossingen bedenken
 • Standaardisatie en samenhang in lesmethoden, afstemming zoeken
 • Stagebank beheren
 • Samenwerking zoeken met andere organisaties die gebundelde kennis voorhanden hebben
 • Autoriteiten / ambassadeurs aan het expertisecentrum verbinden
 • Bijeenkomsten organiseren

Het toekomstige BOA-expertisecentrum is dan niet alleen een kennisinstituut, maar zeker ook een netwerkorganisatie (géén lobbyorganisatie!), waarbij de diversiteit aan identiteiten, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden bekend zijn en gerespecteerd worden: ze ontschotten en verbinden, vormen allianties en zijn een betrouwbare, neutrale samenwerkingspartner. Door deze activiteiten heeft het BOA-expertisecentrum bestaansrecht.

Momenteel wordt verkend hoe een dergelijke expertisecentrum vorm en inhoud zou moeten krijgen. Hiervoor wordt een businesscase opgesteld. Een eerste concept van de businesscase is afgerond en is op 28 november 2018 besproken. Tijdens dit overleg is besloten om voor nu één lijn verder uit te werken: het bundelen van kennis, praktijkervaringen, expertise, best practices en trends & ontwikkelingen om zo versnippering tegen te gaan.