Visie

In 2015 is de ‘Visie op handhavingssamenwerking in leefbaarheid en veiligheid’ opgesteld. Uit deze visie bleek dat een platform noodzakelijk was om op landelijk strategisch niveau te zorgen voor betere afstemming en samenwerking, zodat er op termijn professionele samenhang tussen de BOA-domeinen, de BOA-taken en BOA-voorzieningen ontstaat. Dat leidde tot het BOA-Platform. Het platform draagt bij aan de volgende drie aandachtsgebieden:

  • De productie (van toezicht, handhaving en opsporing): het uitvoeren van de primaire processen;
  • De professie (het vakmanschap): het verbeteren van de sturing, uitvoering en ondersteuning; en
  • De progressie (de vernieuwing): het innoveren van het vak.

In de afgelopen periode is er met elkaar gesproken over informatie-uitwisseling tussen partijen, de samenwerking tussen de BOA en de politie, opleidingen, bewapening, uitrusting en ‘slim handhaven’. Ook tijdens het BOA Event stonden deze thema’s centraal. Ter voorbereiding op het event zijn werkgroepen gevormd om de uitdagingen en knelpunten op te halen. 

Andere concrete resultaten zijn:

  • Het informeren van het G40 Stedennetwerk over het BOA-Platform en het BOA Event
  • Het actiever betrekken van het onderwijs (ExTH en MBO Raad)
  • Het opstellen van het BOA manifest, zoals verwerkt in het pleidooi ‘Naar een weerbare samenleving
  • Het voeren van gesprekken met de top van het ministerie van Justitie en Veiligheid
  • Het geven van het startschot voor de businesscase 'BOA-expertisecentrum'.