Missie en visie

De missie van het BOA-platform is als volgt:

Binnen het BOA-platform worden ontwikkelingen en knelpunten benoemd en oplossingen verkend. Deze leiden uiteindelijk tot adviezen die worden neergelegd bij besluitvormende partijen. Het BOA-platform is geen zelfstandig besluitvormend orgaan; we willen op landelijk strategisch niveau zorgen voor een betere afstemming, samenwerking en slagkracht op het terrein van Handhaving, Toezicht en Veiligheid. Dat doen we door te agenderen, te initiëren en aan te jagen.

Om aan deze missie te voldoen – het bespreekbaar maken, agenderen, thematiseren en beïnvloeden – schuiven personen en organisaties op tactisch/strategisch niveau aan, ten aanzien van visie, ideeën en thema’s, vanwege het brede maatschappelijk belang van positionering van toezicht en handhaving in het versterken van sociale kwaliteit, leefbaarheid en veiligheid. Dit doen wij:

  • Vanuit een gedeelde visie
  • Door domeinoverstijgend te werken
  • Gericht op samenwerking
  • Bevorderen van integraliteit
  • Vanuit tactische en strategische niveau met oog voor operationele problematiek

De visie van het BOA-platform gaat uit van een samenlevingsinsteek op toezicht en handhaving:

De sociale kwaliteit van onze samenleving wordt in hoge mate bepaald door de samenleving zelf: de samenleving is van de samenleving. Dat is en blijft het startpunt van het gesprek over de rol van toezicht en handhaving. Iedereen woont in een wijk/dorp/buurt in een gemeente en heeft belang bij een prettige leefomgeving. De burger kan en mag worden aangesproken op zijn aandeel daarin; zelf- en samen-redzaam zijn is de basis en het maatschappelijk middenveld vervult een actieve rol; de overheid faciliteert en stimuleert. Dat kan op alle onderwerpen van sport tot zorg, van onderwijs tot integratie, van huisvesting tot groene(re) omgeving, vereenzaming ouderen en aandacht voor jeugd. Toezicht faciliteert het positieve gedrag van burgers, het maatschappelijk middenveld en signaleert.

Leefbaarheid is het geheel aan issues waar toezicht en handhaving in eerste instantie door overleg en ondersteuning van de samenleving investeert in verbetering van de situatie. Waar nodig worden middelen ingezet als buurtbemiddeling, jeugd- en buurtwerk of sociaal-cultureel werk, om positieve dynamiek op gang te krijgen of te versterken. Daar waar dat niet werkt, worden afspraken gemaakt en toezicht- en handhavingsinstrumenten ingezet, in eerste instantie bestuurlijk en op basis van wijkpolitie-inzet. Dit kan zowel subjecten betreffen als objecten (panden), op basis van lokale regelgeving en bevoegdheden. In de groene gebieden houdt dit in dat gastheerschap en laagdrempelige aanwezigheid van terrein behorende organisaties verblijf in de natuur faciliteren en begrenzen waar nodig. BOA’s en wijkpolitie vormen met de particuliere beveiligingsbranche en de burger de belangrijkste actoren. Gezocht wordt naar effectieve samenwerkingsmodellen. Informatie over de thema’s, gebieden en locaties wordt gedeeld met politie en maatschappelijke hulpverleners, samenwerking tussen deze partijen is nodig om de toezichthouders en handhavers te ondersteunen en om als sterke arm in te kunnen grijpen. Doel is om kleine dingen klein te houden en escalatie/ontsporing te voorkomen.

Veiligheid wordt waar mogelijk gezien als het versterken van maatschappelijke veerkracht en als resultante van zelfredzaamheid, goed toezicht en effectieve handhaving, ter bevestiging van de lijn die in leefbaarheid is ingezet. BOA’s en algehele politiezorg dragen zo bij aan het faciliteren van positieve maatschappelijke dynamiek op lokaal niveau. Het repressieve instrumentarium wordt pas benut als andere middelen zijn toegepast en niet effectief gebleken, dan wel wanneer de inbreuk op veiligheid zodanig is dat direct tot repressief ingrijpen moet worden overgegaan. Dit is het domein van politie en justitie, waar nodig en mogelijk in samenwerking met gemeenten en BOA’s, om te zorgen dat de situatie ook weer genormaliseerd kan worden. Ook in deze fase is informatiedeling cruciaal.

 

Wat ons drijft: “Het BOA-platform heeft nog onverminderd toegevoegde waarde”

Jaarlijks evalueren we onder de leden hoe zij tegen het BOA-platform aankijken. Hieruit blijkt dat men de doelstelling van het platform onderschrijft. Samen maken we het mogelijk om inhoudelijke en operationele onderwerpen te verkennen en verder te brengen. We kijken daarbij als platform telkens kritisch naar ons eigen functioneren; zijn we van toegevoegde waarde om het gesprek met elkaar op dit niveau te voeren? We willen bijdragen aan het bevorderen van de leefbaarheid en veiligheid geredeneerd vanuit de samenleving met behulp van kwalitatief goed toezicht en effectieve handhaving. We maken de uitdagingen, knelpunten en dilemma’s die hierbinnen spelen bespreekbaar. Actuele onderwerpen zijn nu bijvoorbeeld de pluralisering van de politiefunctie, versterken preventie, gebiedsgerichte oriëntatie en de complexiteit van het boa-landschap. Zolang we daar als platform aan kunnen bijdragen, voegen we waarde toe. Om onszelf te kaderen zeggen we dus ook expliciet dat we redeneren vanuit toezicht en handhaving omdat we niet in de valkuil willen stappen om de hele wereld te vangen. We maken de discussie niet te breed in het platform. We bespreken maatschappelijke ontwikkelingen wel in den brede, maar stellen ons daarbij altijd de vraag: En wat betekent dat voor toezicht en handhaving? In het BOA-platform worden zaken benoemd waar de verschillende domeinen niet goed uitkomen. Onze samenlevingsinsteek is dan leidend. Op het moment dat we constateren dat deze samenlevingsinsteek niet werkbaar is of dat andere gremia deze rol beter vervullen, dan trekken we onze conclusies en zijn we niet van toegevoegde waarde. Van ‘toegevoegde waarde zijn’ is voor ons maatgevend om als platform te functioneren.