Wat is er aan de hand?

Op vakantieparken met veiligheids- en leefbaarheidsproblemen worden wet- en regelgeving vaak overtreden. Het college van burgemeester en wethouders handhaaft deze wet- en regelgeving. Om te controleren of de wet- en regelgeving nageleefd wordt, kan het college toezichthouders aanwijzen. Op en rondom vakantieparken gaat het dan voornamelijk om het controleren van de naleving op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Wet basisregistratie personen.

Taken toezichthouder

Om toezicht te kunnen houden op de naleving van deze wet- en regelgeving mogen toezichthouders vakantieparken betreden. Daar kunnen ze in gesprek gaan met personen die ze er aantreffen. Daarnaast kunnen ze de Basisregistratie Personen (BRP) raadplegen en in openbare bronnen naar relevante informatie zoeken. Als toezichthouders constateren dat de wet- en regelgeving niet wordt nageleefd, kunnen ze een proces-verbaal opmaken. De toezichthouders dragen het proces-verbaal over aan de handhavingsjurist om het handhavingsproces op te starten.

Bevoegdheden toezichthouder

Om hun taken uit de kunnen voeren, hebben toezichthouders op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) de volgende bevoegdheden:

  • Plaatsen betreden
  • Inlichtingen vorderen
  • Identiteitsbewijs vorderen
  • Inzage van zakelijke gegevens en bescheiden vorderen.

Achtergrond factsheet

In de factsheet ‘Toezicht en handhaving op vakantieparken’ staan de taken en bevoegdheden van toezichthouders aan de hand van voorbeelden uitgebreid omschreven, om professionals die zich bezighouden met vakantieparken handvatten te bieden. De factsheet komt voort uit de Actie-agenda Vakantieparken en is gebaseerd op de input van het Ariadne project. Dit project ondersteunt gemeenten in het voorkomen en bestrijden van ondermijnende criminaliteit op en rondom vakantieparken in Gelderland.

Download de factsheet ‘Toezicht en handhaving op vakantieparken’

Bron: Het CCV